REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://kreatorkoszulek.pl/
prowadzonego przez Kreator Koszulek Paweł Kotowski

§ 1

Definicje

Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o:
1. Cenie – rozumie się przez to wyrażoną w złotych polskich wartość, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę. Sprzedawca uwzględni
w Cenie podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż Towaru lub Usługi podlegała będzie obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
2. Kliencie – rozumie się przez to Konsumenta albo inną osobę fizyczną posiadającą pełną
lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
3. Konsumencie – rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego
ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Klienta.
4. Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 94, z późn. zm.).
5. Koszcie dostarczenia – rozumie się przez to koszt dostarczenia Towaru od Sprzedawcy
do Klienta, jeżeli dostarczenie to nie stanowi przedmiotu odrębnej Usługi świadczonej przez Sprzedawcę.
6. Przedsiębiorstwie Transportowym – rozumie się przez to wszelki zewnętrzny
w stosunku do Sprzedawcy podmiot, za którego pośrednictwem lub przy pomocy którego Sprzedawca realizuje obowiązek wydania Towaru Klientowi.
7. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, stanowiący integralną część Umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,
nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Sklepie Internetowym – rozumie się przez to działający pod adresem https://kreatorkoszulek.pl/ serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pomocą Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę
ze Sprzedawcą.
9. Sprzedawcy – rozumie się przez to Pawła Kotowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kreator Koszulek Paweł Kotowski, ul. Solec 83, 00-382 Warszawa, Regon: 146796566, NIP: 7231539317
10. Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów lub Usług.
11. Towarze – rozumie się przez to rzecz ruchomą wymienioną i opisaną w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia.
12. Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.).

§ 2

[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
a w szczególności zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów, uiszczania przez Klienta Ceny za zakupiony Towar, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz przysługiwanie i zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać drogą:
– telefoniczną: + 48 790 584 323,
– poczty elektronicznej: biuro@kreatorkoszulek.pl,
– pocztową: Paweł Kotowski, ul. Solec 83, 00-382 Warszawa
4. Każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego jest zobowiązana do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego oraz znajdujących się w nim informacji lub zdjęć do celów innych niż ich przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, prowadzenia na stronach Sklepu Internetowego lub z ich wykorzystaniem jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
5. Opłata Klienta za połączenie telefoniczne na wskazane przez Sprzedawcę numery telefonów przeznaczonych do kontaktowania się z nim jest określana zgodnie
z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3

[Składanie zamówienia]

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem
i akceptacja jego postanowień.
2. Składanie Zamówienia następuje poprzez: 1.) stworzenie przez Klienta
z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego (kreatora koszulek) indywidualnie zaprojektowanej przez niego koszulki, 2.) podanie przez Klienta danych dotyczących parametrów zamawianego Towaru (koszulki), 3.) podanie przez Klienta danych dotyczących Klienta niezbędnych do zrealizowania przez Sprzedawcę Zamówienia a następnie potwierdzenie przez Klienta dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „Kupuję i płacę”.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w terminie:
– 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na jego konto tytułem zamówienia, godziny te są liczone tylko dla dni roboczych,
– 6 godzin od zaksięgowania wpłaty na jego konto tytułem zamówienia, godziny te są liczone tylko dla dni roboczych,
– Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji w szczególności w następujących sytuacjach: 1) ograniczenia produkcyjne w szczególności dla zamówienień 20 sztuk i więcej, 2) braki produktowe u dostawców,
– Klient o ew. opóźnieniach zostanie stosownie poinformowany i będzie miał możliwość odstąpienia od umowy.
4. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
5. Składając zamówienie zawierające treści, w szczególności tekst, grafikę, zdjęcie lub inne podobne, Klient oświadcza, że dysponuje on tytułem prawnym do nich i w związku z tym jest uprawniony do posługiwania się nimi.
6. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego,
w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. Sprzedawca w miarę możliwości technicznych podejmie kroki, aby poinformować o tym fakcie na stronie Sklepu Internetowego.
7. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu
oraz w Regulaminie.
8. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego bądź poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.

§ 4

[Wydanie Towaru]

1. Wydanie Towaru Klientowi może nastąpić za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego.
2. Klient dokonuje wyboru sposobu wydania Towaru poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu Zamówienia. Klient jest zobowiązany podać w formularzu Zamówienia adres, pod który Towar ma zostać dostarczony i wydany Klientowi. Klient zobowiązany jest do odebrania Towaru w ustalonym miejscu i czasie.
3. Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego ponosi Klient, chyba że inaczej wynika z informacji ujawnionych na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub z indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
4. Obowiązek wydania Towaru Klientowi przez Sprzedawcę powstaje po uiszczeniu przez Klienta Ceny wynikającej z Umowy oraz Kosztów dostarczenia.
5. Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego wynosi odpowiednio:
a. Kurier UPS– 19 zł
b. Paczkomaty Inpost- 12zł
6. W razie przesłania Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego zaleca się, aby Klient w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego zbadał przesyłkę czy nie doszło do ubytku lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli Klient stwierdzi,
że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego, który dostarczył towar oraz o ile to możliwe wykonanie zdjęć dokumentujących uszkodzenia
i poinformowanie o tym Sprzedawcy.
7. W przypadku wystąpienia zdarzenia albo zdarzeń niezawinionych przez Sprzedawcę,
w szczególności siły wyższej, a które uniemożliwiają dostarczenie Towaru we wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru może ulec przesunięciu o czas występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzenia albo zdarzeń powodujących przesunięcie czasu na dostarczenie Towaru oraz o czasie o jaki może ulec przesunięciu dostarczenie Towaru.

§ 5

[Płatności]

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostarczenia zgodnie
z wybranym sposobem dostarczenia Towaru. Do zapłaty innych dodatkowych kosztów indywidualnie przypisanych do danego Towaru Klient będzie zobowiązany wyłącznie wówczas, gdy zostanie o nich wyraźnie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
2. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposobach płatności na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia.
3. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie płatności na różne sposoby, wybór sposobu płatności przysługuje Klientowi.
4. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności:
a. przedpłata na rachunek bankowy
b. płatność online za pośrednictwem serwisu tpay
5. Zapłata Ceny następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 6

[Odstąpienie od umowy]

1. Sprzedawca informuje, że stosownie do treści art. 38 pkt 3 Ustawy Konsumentowi
nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy uregulowane w Ustawie w przypadku Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. W przypadku Towarów innych niż Towary, o których mowa w ust. 1 Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach ogólnych wynikających
z przepisów powszechnie obowiązujących oraz niniejszego Regulaminu.
3. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy i zwrócić Sprzedawcy Towar
bez podania przyczyny, na zasadach określonych w Ustawie, a przedstawionych
w informacji, o której mowa w ust. 4.
4. Informacje dotyczące sposobu i terminu odstąpienia od Umowy przez Konsumenta znajdują się w informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Konsument może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy w sposób wskazany
w informacji, o której mowa w ust. 4. Konsument może, ale nie musi wykorzystać wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu. Konsument, który odstąpił od Umowy i zwraca Towar ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech
i funkcjonalności Towaru.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta zwracany Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta
do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się
za niezawartą. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca zaakceptuje Zamówienie (przyjmie ofertę), akceptacja przestaje wiązać Sprzedawcę.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

§ 7

[Procedura reklamacji]

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Jeżeli Towar ma wadę, o której mowa w ust. 1, Klient może złożyć reklamację na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują uprawnienia, o których mowa
w ust. 1-2 powyżej (wyłączenie rękojmi).
4. Reklamacje mogą być składane na adres: Paweł Kotowski, ul. Solec 83, 00-382 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@kreatorkoszulek.pl lub w każdej innej prawnie dopuszczalnej formie.

§ 8

[Gwarancja jakości]

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towary będące przedmiotem Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji udzielonej przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru będącego przedmiotem Umowy.
2. Towary będące przedmiotem Umowy mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
3. W przypadku gdy Towar będący przedmiotem Umowy jest objęty gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta
na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru, określając jednocześnie okres, na jaki producent lub dystrybutor udziela gwarancji.
4. Sprzedawca wyda Klientowi dokument gwarancyjny. Dane gwaranta, warunki gwarancji oraz uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
5. Sprzedawca może pełnić rolę pośrednika przy realizowaniu przez Klienta uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub Umowy.

§ 9

[Sposoby polubownego załatwiania sporów]

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
3. Mediacja prowadzona jest przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały.
4. Sądami polubownymi są w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

§ 10

[Postanowienia końcowe]

1. Klienta i Sprzedawcę w ramach zawartej Umowy wiąże treść Regulaminu obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.
2. Sprzedawca udziela Klientowi wyjaśnień dotyczących znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu, jak i jakichkolwiek innych postanowień stanowiących integralną część Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, zaś w odniesieniu do Konsumenta również Ustawy.